Молитва о сохранении беременности и вынашивании здорового ребенка

Содержание

Молитвы во время беременности

Молитва о сохранении беременности и вынашивании здорового ребенка

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой (Мф.14:28-31), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва1

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая! Мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим!
Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго расслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я, о благополучном разрешении

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 82

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

2Минея общая. Служба обща преподобней жене единей.

См. также: РОДЫ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Православные молитвы о сохранении беременности и развитии плода

Молитва о сохранении беременности и вынашивании здорового ребенка

Молитва о сохранении беременности является сильной защитой еще не родившегося малыша. Царь Давид в своем псалме писал, что очи Господни видели его еще в утробе матери (Псал. 138:16).

Малыши, покрытые материнской молитвенной любовью, рождаются, как правило, здоровыми и счастливыми. Дети являются особым благословением от Господа, ибо через них продолжается жизнь на земле. Матери, знающие силу молитвенной защиты, от дня зачатия молятся святым заступникам и Святой Троице о будущей жизни малыша.

Другие православные молитвы о беременности:

Порой случается, что врачи выносят страшный вердикт и предлагают прервать беременность, но истинная вера родителей и помощь святых делают чудеса.

Молитва о сохранении беременности является сильной защитой для малыша

К каким святым обращаться при беременности

Многие беременные женщины имеют огромное желание принять помощь и защиту святых, но не знают, кого просить. Иисус Христос — наш Спаситель и скорый помощник, к Нему взывает будущая мама в первую очередь, читая молитву о сохранении беременности.

Молитва Господу о сохранении беременности

Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец! К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался. Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже! Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас. Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал. Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено.

Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих.

К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может. Лишь Твоя безгранична мудрость. И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь.

Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил.

Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили. Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях. Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего. Аминь!

Самыми почитаемыми святыми среди православных женщин, готовящихся стать матерями, являются:

Чисто на подсознательном уровне родители, мечтающие о сыне, обращаются к Николаю Чудотворцу, а для рождения девочки взывают к святым женщинам.

Николай Угодник — дарователь чудес

Беременная женщина не просто инкубатор для вынашивания плода, она источник его жизни, который формирует будущее малыша, его характер и отвечает за здоровье ребенка. Узнав о зачатии, будущая мама не только меняет режим питания, она усердно молится о будущем малыша, часто пребывает в храме, взывая о помощи святых, среди которых всеми почитаемый Николай Чудотворец.

Икона Николая Чудотворца

Любящий детей при жизни, Святой Угодник не оставляет без своей помощи и после смерти.

Источник: http://molitva-info.ru/molitvoslov/molitvy-o-sohranenii-beremennosti-i-razvitii-ploda.html

Молитва Матроне о зачатии ребенка, сохранении ребенка

Молитва о сохранении беременности и вынашивании здорового ребенка

«Спаси, Господи!».  Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в  Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста.

В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее.  Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях.

Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Есть такое высказывание, что семья становится настоящей и прочной только с появлением в ней детей. Для некоторых супружеских пар их появление может стать настоящим испытание их чувств на прочность и лакмусовой бумажной их отношений. А для других – это настоящее счастье без которого они просто не могли представить себе свою дальнейшую жизнь.

Но есть такие пары, которые искренне желают, чтобы у них в доме появился детский смех, но у них никак не получается. Они оббивают пороги многих врачей, знахарей и целителей, но все зря. Именно в таких случаях рекомендуют читать специальную молитву Матроне — молитву о зачатии ребенка.

Многие знают, что эта слепая женщина покровительствовала детям, особенно тем, о которых некому было позаботится. И поэтому они будет благосклонна к тем родителям, которые искренне желают появления деток в своей семье и такая просьба не останется без внимания.

Необходимо запомнить еще и тот факт, что Матрона никогда не была приверженцем походов к целителям и использовании магии. Она всегда говорила о том, что необходимо верить в помощь Господа.

Матрона и ее помощь людям

Когда любой человек сталкивается с той или иной проблемой, он постоянно ищет помощи и поддержки от окружающих. Когда же не находит ее, то приходит к просьбам высших сил.

Наиболее важным для любой женщины есть появление на свет ее детей. Хорошо, когда беременность наступает быстро и проходит без проблем, а что делать, если с этим есть проблемы.

В таком случае можно обратится с молитвой о зачатии ребенка Матроне.

Блаженная всю жизнь провела в служении Господу и детей своих не имела, но она точно знала, что только дети способны привнести в нашу жизнь все самое лучшее, так как есть чистыми созданиями. Поэтому и помогает парам, которые стараются осуществить свое самое заветное желание. Самое основное – это искренняя вера и настроенность на позитивный результат.

Родилась данная святая в семье простых крестьян и еще с самого рождения была одарена Богом возможностью пророческого предвиденья, исцеления болящих, а также помощью нуждающимся.

Вместо этого она была лишена зрения, так как у нее отсутствовали глазные яблоки. Посторонние очень жалели девочку, но она никогда не роптала на свою судьбу и с гордостью выстаивала все ее тягости.

Еще с детства начала помогать всем тем, кто в этом нуждался.

После революции и смены власти наступила пора гонения христиан. Мало кому удавалось избежать арестов, но Матрона все-таки смогла это сделать. При этом ни разу не отказала никому в помощи.

Так как за свою жизнь она потерпела от гонении и часто отношение к ней было как к бродячей собаке, то перед чтением молитв старице рекомендуют покормить голубей или дворовую собаку.

Также можно подать милостыню нуждающимся. Многие говорят о том, что такой ритуал поможет обратить внимание святой на Ваше прошение. Кроме того будет не лишним принести в дар Матроне и букет живых цветов.

Для этой цели можно использовать:

 • белую сирень,
 • хризантемы,
 • гвоздики,
 • тюльпаны или розы любого окраса.

Такие цветы служат неким сувениром для прихожан. После их освящения на мощах их раздают всем. Их необходимо засушить и хранить дома возле икон. Также частички цветов можно добавлять при заваривании чая.

О чем молиться святой

Есть большое количество молитв, с которыми обращаются к ней. Нет какого-то определенного их перечня, но часто можно услышать молитву для беременных о вынашивании и рождении здорового ребенка Матроне. ождение и здоровье ребенка для любой мамы – самое главное в жизни. Именно поэтому она готова пойти на все ради своего чада.

Среди других просьб можно услышать молитвы о:

 • исцелении души и тела от различных заболеваний,
 • сохранении семьи и укреплении любви,
 • скорейшем замужестве и обретении верного спутника жизни,
 • материальном благосостоянии,
 • благословении в работе и учебе,
 • даровании долгожданного ребенка и прочие.

Днем почитания святой считают 2 мая.

Молитва о беременности и даровании ребенка

Для каждой девушки или женщины беременность – самая важная новость в жизнь. Это специфический период в жизни любой семьи. Но бывает такое, что в такой период могут возникнуть некоторые проблемы. Поэтому стоит читать молитву Матроне Московской о сохранении беременности. Не нужно забывать о назначениях врачей, но стоит воспользоваться еще и помощью святой.

Вознося молитвы к ней нужно верить в то, о чем Вы просите. Кроме того делать такие обращения можно где угодно. Это не обязательно должен быть храм. Делать можно и дома, желательно перед образом святой. Слова молитвы не обязательно заучивать, можно говорить и своими словами, только чтоб они шли от чистого сердца.

Старица старалась помочь всем, кто к ней приходил с просьбой, особенно женщинам, которые хотели ощутить радость материнства. Благодаря своим молитвам к Господу, она многим выпрашивала исцеление различных заболеваний,  а также дарование ребенка.

Не оставляет она со своей бедой и тех, кто узнал такой страшный диагноз, как бесплодие.

Многие спрашивают о том, как донести свою просьбу матушке о даровании беременности. Для этого есть разные способы:

 1. Можно совершить паломничество к мощам святой, которые находятся в Покровском монастыре или сходить на могилку на Даниловское кладбище.
 2. Предварительно дома напишите записочку с прошением дома и оставьте ее либо у могилки, либо у мощей.
 3. Не лишним будет взять с собой букетик живых цветов.
 4. Искренне помолитесь о желаемом и думайте только о хорошем. Оставьте записку и цветы и идите домой.
 5. Если действительно верить в то, что беременность наступит, то так и произойдет.

Если Вы все же решили выучить текст, то вот молитва о беременности Матроне Московской:

«О, блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различные чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единого Бога, Отца и Сына, и Святаго Духа,ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Бывают и такие моменты, когда беременность уже наступила, но она сопровождается некоторыми проблемами и порой даже стоит вопрос об угрозе выносить ребенка. В такие моменты не нужно опускать руки.

Необходимо собраться и верить в то, что все получится и малыш у Вам появится в срок, здоровым и сильным.

Даже если врачи разводят руками, то не нужно терять веру в Господа, а искренне просить у него помощи.

Тоже можно обращаться к прочим святым. Так например есть молитва беременной женщины о сохранении ребенка Матроне Московской. Она несет в себе невиданную силу и будет служить неким оберегом для малыша.

Не нужно уходить в депрессию, все в руках Господа и на все Его воля. Молитесь и Вы будете услышаны. Молитва приносит некое душевное успокоение, которое особенно важно для беременной женщины в этот период.

Вот есть несколько вариантов молитв, которые можно использовать:

«О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим. Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих.

Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки: яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех. Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника.

Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует. Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли.

Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию. Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века. Аминь.»

 «О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

«О блаженная подвижнице Христова, мати наша Матроно! Припадаем ныне и прибегаем к твоему предстательству, и смиренно просим тя: многая скорби и болезни в жизни своей претерпевшая, призри и на наша скорби и болезни, крепость бо наша оскуде в нас, не можем ни подвиги творити, ни молитися усердно. Воздохни за ны ко Господу и умоли Его, да помилует нас и исцелит наша болезни неисцельныя, жизнь нашу да сохранит в мире и тишине, и за молитвы твоя и теплая ходатайства соберет нас во Царствии Своем со всеми святыми славити Бога во веки веков. Аминь».

Многие женщины сразу же после положительного теста начинают переживать о том, как пройдет их беременность, о родах и прочих деталях.

Если у Вас есть какие-либо опасения, то можно обратится к Матроне Московской с молитвой беременной женщины о сохранении ребенка. Верьте в заступничество данной святой и все пройдет замечательно.

Получайте позитив и наслаждение от Вашего состояния.

Молитва Матроне о зачатии ребенка, сохранении ребенка

Источник: https://tolkovanie.info/molitva-matrone-molitva-o-zachatii-rebenka-sohranenii-rebenka/

Молитва при беременности: о сохранении, о здоровом ребенке, при угрозе выкидыша

Молитва о сохранении беременности и вынашивании здорового ребенка

Во время беременности будущие матери могут обращаться с молитвами о сохранении беременности, о благополучном вынашивании ребенка, о легких и быстрых родах и о том, чтобы родить здорового ребенка. Считается, что особой силой для беременной женщины обладает молитва о сохранении беременности к Пресвятой Богородице.

При возможности будущим мамам желательно ходить в церковь, причащаться, исповедоваться, читать мольбы к Пресвятым. Если не хватает сил посещать храм, то можно просить поддержки и помощи у Господа, Богородицы и святых и у себя дома.

Каким святым молятся о сохранении беременности?

Многие молодые женщины может и хотели бы помолиться о благополучном вынашивании плода, о сохранении беременности и чтобы удачно родить. Но люди не всегда знают — кому и как нужно молиться.

Молиться будущей маме желательно каждый день.Действительно, ежедневная молитва о рождении ребенка, читаемая беременной (или собирающейся забеременеть) женщиной, поможет ей успокоиться и наслаждаться прекраснейшим временем своей жизни — вынашиванием своего малыша.

Кроме того, большой силой обладает и молитва матери о беременной дочери.

К кому беременные женщины могут обращаться за помощью и молиться:

 • Иисусу Христу;
 • Пресвятой Богородице;
 • Блаженной Матроне Московской;
 • Преподобной Ксении Петербуржской;
 • Симеону Мироточивому;
 • Святому Николаю Чудотворцу;
 • Параскеве Пятнице.

Молитва Богородице о сохранении плода

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих!

Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему:

умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его,

да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия.

О Преблагословенная Богородице:

Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою:

не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих.

На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки.

Аминь.

Перед иконой Богородицы «Скоропослушница» молятся о сохранении плода и здоровье роженицы

Молитва о сохранении беременности (при угрозе выкидыша)

О, Пресвятая Матерь Божия, помилуй меня, Рабу Божью (собственное имя), сохрани меня от всяких опасностей и болезней.

Вспомни, о Благословенная в женах, о той радости, которую ты испытывала, когда младенца Иисуса под сердцем носила.

Так даруй свою помощь мне и помоги удачно выносить ребенка моего долгожданного, а затем разрешится от бремени благополучно.

Позволь мне пережить всю ту радость рождения дитя и как можно быстрее забыть о болях с этим связанных.

Спаси мой плод от возможной гибели и меня смерти в час разрешения.

Услышь, Пресвятая Богородица, смиренную мольбу мою и даруй мне свою благодать. Не устыдись моего упования на милосердие твое великое.

Я сподоблюсь познать, что ты истинная Матерь милосердия.

Прославлять я все время тебя буду.

Аминь.

Сильная молитва о сохранении плода во время беременности (молитвенное прошение к Богородице)

Пресвятая Богородице, не отврати лица Твоего от меня, грешной рабы Божьей (имя), и прими молитву сию к Тебе, от всего сердца возносимую, сохрани плод чрева моего и благополучно разродитеся во время благопотребное благоволи Твоею великою и неизреченною милостью.

Молитва Деве Марии о сохранении беременности

Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших! Аминь.

Молитва о здравии плода Матроне Московской

О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим.

Яко имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорбе дущевней пребывающих и помощи от тебе просящих.

Истинно бо слово Господне: просите и дается вам и паки:

яко аще два от вас совещаете, на землю о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех.

Услыши убовоздыхания наша и донеси ко престолу Владычню, и деже ты предстоиши всмы, яко много может пред Богом молитва праведника.

Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует.

Воистину, Богидете хощет, тако сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же моли.

Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей и неизреченному человеколюбию.

Буди имя Господнее благословенно от ныне и до века.

Аминь.

Икона Матроны Московской

Молитва Господу Богу о здравии дитя в утробе матери

Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец!

К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал,

с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался.

Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже!

Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас.

Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал.

Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено.

Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих.

К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может.

Лишь Твоя безгранична мудрость.

И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь.

Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил.

Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили.

Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях.

Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным,

так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего.

Аминь!

О, святая всеблаженная мати Ксение!

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущаго покоишься.

Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя.

Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти:

приими прошения наша и принеси яко престолу Милосердного Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение,

на благая дела наша и начинания щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстани святыми своими молитвами перед Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных.

Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святого запечатлети, отроки и отроковницы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати;

болящия и недогующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашистующих подвигом добрым повизатися удостой и от поношений огради,

пастыри в крепости Духа Святого утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобо.

Славим Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Икона Блаженной Ксении Петербургской

О святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в небесных обителех в лице святых водворяяйся, на земли же телом твоим нетленно почиваяй!

По данной ти благодати от Господа молитися о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святей и цельбоносней иконе твоей притекающих,

и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже впадаем множицею во вся дни жития нашего и якоже прежде овым убо от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущим исцеление очес,

овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая преславная благодеяния даровал еси;

сице избави и нас от недугов душевных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испроси,

да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полезная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Икона Симеона Мироточивого

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице,

Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися;

разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших:

испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим:

просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение.

О великая угоднице Божия!

О мужественнейшая дево!

О крепкая мученице, святая Параскево!

Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы;

моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто,

да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго,

в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Икона Великомученицы Параске́вы Пятницы

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно.

О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше.

Аминь.

Источник: https://zavedeno.com/molitvyi/o-sohranenii-beremennosti.html

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.